To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het vakantiegeld is gekoppeld aan het recht op vakantie

06/05/2020

Een werknemer die recht heeft op wettelijke vakantiedagen, heeft ook recht op het bijhorende vakantiegeld. Dit vakantiegeld valt uiteen in twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is in feite niets anders dan het normale loon dat uw werknemer zou hebben ontvangen indien hij op de vakantiedag gewerkt had.

Het dubbel vakantiegeld is het vakantiegeld dat de werknemer bijkomend toegekend wordt op basis van onze reglementering en dat losstaat van het gewone loon voor de vakantiedagen. Een volledig dubbel vakantiegeld stemt overeen met het loon van 4 weken.

Wat doet Securex voor u?

Ons sociaal secretariaat berekent automatisch het bedrag van het dubbel vakantiegeld van uw bedienden voor u.

Hoe zit het vakantiegeld voor bedienden in mekaar?

Het enkel vakantiegeld van de bedienden wordt door de werkgever betaald op het moment dat de bediende effectief vakantiedagen opneemt. Dit gebeurt door zijn normale loon voor die dagen door te betalen.

Het dubbel vakantiegeld moet in principe betaald worden op het moment dat de bediende zijn (hoofd)vakantie opneemt. In de praktijk gebeurt de betaling van het dubbel vakantiegeld echter vaak voor alle bedienden van de onderneming op hetzelfde moment, meestal in de maand mei of juni, ongeacht wanneer de bediende zijn (hoofd)vakantie effectief opneemt.

Berekeningswijze

Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon van de bediende.

Voorbeeld: Een bediende werkt sinds 1 april 2018 in de onderneming. Daarvoor was hij werkloos. Hij verdient 2.000 euro per maand. Hoeveel bedraagt zijn dubbel vakantiegeld in 2019?

Dubbel vakantiegeld: 2.000 x 92% x 9/12 = 1.380 euro

Bedienden met een variabel loon

Voor de bediende die met een vast loon betaald wordt, is de berekening van het vakantiegeld niet zo moeilijk te maken. Hoe zit het met de berekening voor de bedienden met een variabel loon?

De bedienden die met een variabel loon betaald worden, hebben per vakantiedag, recht op een enkel vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt, voorafgaan of in voorkomend geval gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij in dienst geweest zijn[1].

Het maximumaantal dagen per maand wordt vastgesteld op vijfentwintig voor de bedienden die tewerkgesteld zijn in het arbeidsstelsel van zes dagen per week, en op een breuk van vijfentwintig, in verhouding tot het arbeidsstelsel voor de bedienden die tewerkgesteld zijn in een arbeidsstelsel van minder dan zes dagen per week.

Het dubbel vakantiegeld wordt berekend op basis van de gemiddelde maandwedde van dezelfde bezoldigingen. Ingeval de vakantie gespreid wordt, is de in aanmerking te nemen periode van twaalf maanden die welke de maand voorafgaat waarin de bediende zijn hoofdvakantie neemt.

De betaling van het enkel vakantiegeld op het variabel loon moet gebeuren op hetzelfde moment als de betaling van het dubbel vakantiegeld.

Verminderde sociale bijdragen

Op het dubbel vakantiegeld worden geen normale socialezekerheidsbijdragen ingehouden. Er is echter wel een bijzondere werknemersbijdrage op verschuldigd waarvan het percentage overeenstemt met dat van de gewone persoonlijke bijdragen, met name 13,07%. Deze inhouding moet niet gebeuren op het gedeelte van het wettelijk dubbel vakantiegeld dat overeenstemt met het loon vanaf de derde dag van de vierde vakantieweek.

En het vakantiegeld voor de arbeiders?

Het vakantiegeld van de arbeiders wordt betaald via de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV) of de bijzondere vakantiekassen in de vorm van een eenmalige jaarlijkse vakantiecheque[2]. Deze wordt aan de arbeiders betaald op het moment dat ze hun (hoofd)vakantie opnemen, maar ten vroegste op 2 mei van het vakantiejaar. De RJV betaalt het vakantiegeld van de arbeiders via overschrijving op de bankrekening.

Het feit dat de arbeiders al hun vakantiegeld (enkel en dubbel) in één keer betaald krijgen, heeft als gevolg dat de dagen dat ze vakantie opnemen niet gewoon doorbetaald worden, zoals dat bij de bedienden wel het geval is.

 


[1] Eventueel verhoogd met een fictief loon voor de gelijkgestelde dagen.

[2] De werkgever betaalt dit onrechtstreeks via de socialezekerheidsbijdragen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-05-2020