To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Studenten: checklist en enkele laatste tips!

17/06/2021

De tewerkstelling van een student gaat gepaard met een aantal formaliteiten. Hieronder zetten we de belangrijkste ervan nog even op een rijtje.

 

Een schriftelijke studentenovereenkomst

Het schriftelijk sluiten van een studentenovereenkomst is niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk om van de verminderde socialezekerheidsbijdragen te kunnen genieten.

Voor alle informatie over de bijzonderheden van dit contract, kan u onze fiche over de studentenovereenkomst raadplegen op Lex4You onder de rubriek Sociaal > Dossiers > Contracten - Clausules.

Op Lex4You vindt u ook een modelovereenkomst voor studenten.

 

Een Dimona-aangifte uiterlijk bij aanvang van de prestaties

Vanaf het moment dat uw student in dienst treedt, moet u een Dimona-aangifte uitvoeren.

U kunt bovendien trouwens enkel van de verminderde socialezekerheidsbijdragen genieten als u een tijdige Dimona-aangifte doet.  En tijdig wil zeggen, uiterlijk op het moment van de indiensttreding. Via deze Dimona-aangifte kan u de nog beschikbare uren van het studentencontigent van 475 uren reserveren.

Wanneer de studentenovereenkomst over meerdere kwartalen loopt, dient u elk kwartaal een aangifte te doen.  Wenst u meer informatie over de Dimona-verplichting voor studenten, raadpleeg dan zeker onze fiche Studenten - 2. Socialezekerheidsaspecten op Lex4You.

 

Een correct loon

Betaalt u uw student voldoende? Kijk het even na in ons artikel “Wat moet u aan een student betalen? Volg deze stappen”.

 

Een contingent van 475 uur per jaar

Om van de verminderde bijdragen te kunnen genieten, mag een quotum van 475 uren per kalenderjaar en per student niet overschreden worden. Opgelet, omwille van de coronacrisis wordt er voor dit quotum niet met alle studentenuren rekening gehouden. 

Als u er om vraagt, moet de student u een attest bezorgen waarop u het saldo kan raadplegen.  De student kan ook gemakkelijk zijn saldo raadplegen via de gratis applicatie student@work.

 

Vaccinatieverlof : ook voor de studenten

De vaccinatiecampagne is in de hoogste versnelling geraakt. En uw student zal deze zomer misschien opgeroepen worden om zich te laten vaccineren.  In Wallonië zijn zelfs de 16-17-jarigen weldra aan de beurt. 

Als uw student een afspraak tijdens zijn werkuren krijgt, heeft hij of zij recht op een vaccinatieverlof volgens dezelfde modaliteiten als de gewone werknemers.

 

Het arbeidsreglement

Heeft u aan de student het arbeidsreglement van de onderneming overhandigd? U moet de student immers een exemplaar van uw arbeidsreglement bezorgen.  Hij moet hiervoor een ontvangstbewijs tekenen.

 

De arbeidsongevallenverzekering

U moet uw student verzekeren tegen arbeidsongevallen, net zoals de andere werknemers. Indien u geen andere werknemers tewerkstelt, vergeet dan niet om een arbeidsongevallenverzekering te sluiten.

 

Een voorafgaande raadpleging van de preventieadviseur

Studenten moeten onderworpen worden aan het algemeen medisch toezicht als dat voor de andere werknemers in die functie van toepassing is. 

Naast het algemeen gezondheidstoezicht is er een bijzonder medisch toezicht dat rekening houdt met een aantal kenmerken die eigen zijn aan jongeren.  Om die reden moeten bepaalde jongeren steeds aan een voorafgaandelijk onderzoek onderworpen worden (onder andere de minderjarige studenten).

Wanneer u een student tewerkstelt, moet u een specifieke risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of er activiteiten zijn die een groter risico voor jongeren dan voor andere werknemers inhouden.

Onthoud ook dat het verboden is om studenten bepaalde taken te laten uitvoeren (bijvoorbeeld taken met blootstelling aan schadelijke stoffen, gebruik van gevaarlijke machines) en om hen op bepaalde arbeidsplaatsen tewerk te stellen.

Tenslotte zijn de voorzorgmaatregelen die genomen moeten worden ten gevolgen van het coronavirus uiteraard ook van toepassing op de studenten (anderhalve meter afstand, enz.).

Voor meer info kunt u steeds uw preventieadviseur raadplegen.

 

Lees ook de andere artikelen die over dit onderwerp verschenen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-06-2021