To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uw werknemer is ziek tijdens zijn vakantie: bent u gewaarborgd loon verschuldigd?

05/27/2020

Uw werknemer is ziek tijdens zijn vakantie. Hoe zit het dan met zijn verlof? Het antwoord op deze vraag hangt af van wanneer de ziekte begon: vóór de geplande vakantie of tijdens de geplande vakantie?

Uw werknemer wordt ziek vlak vóór zijn vakantie

Wat gebeurt er wanneer uw werknemer ziek wordt vlak voor zijn vakantie? Wordt hij dan ook als arbeidsongeschikt beschouwd tijdens de periode dat hij zijn vakantie gepland had? Ja, de eerste schorsingsoorzaak primeert.

Uw werknemer zal de dagen waarop hij vakantie dacht te nemen, maar die gedekt zijn door een medisch getuigschrift, niet verliezen en hij heeft dus het recht deze op een later tijdstip op te nemen.

Tijdens zijn ziektedagen zal hij recht hebben op het gewaarborgd loon volgens dezelfde regels als wanneer hij geen vakantie gepland had.

Opgelet! Deze regel geldt niet indien het om een collectieve vakantie voor arbeiders gaat. Voor arbeiders geldt immers dat zij enkel recht hebben op gewaarborgd loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor ze aanspraak hadden kunnen maken op loon indien ze niet ziek waren geweest. In geval van collectieve sluiting van de onderneming moet de werkgever het gewaarborgd loon niet betalen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid die samenvalt met de collectieve sluiting, aangezien de arbeider voor de dagen die in de periode van collectieve sluiting vallen, normaalgezien vakantiegeld van de vakantiekas had moeten ontvangen.

Wanneer de arbeider geen recht heeft op gewaarborgd loon, zal hij onmiddellijk uitkeringen van het ziekenfonds genieten. Zodra de collectieve vakantie afgelopen is, heeft hij recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Indien de arbeidsongeschiktheid begint tijdens de vakantie van uw werknemer, loopt deze vakantie gewoon door alsof uw werknemer niet ziek is. Hij kan zijn vakantiedagen dus niet naar een later tijdstip verschuiven. Hij is er niet toe gehouden een medisch attest op te sturen.

Indien de ziekte van uw werknemer voortduurt na zijn vakantie, wordt hij vanaf dan wel als arbeidsongeschikt beschouwd. Hij moet dan een medisch attest binnenbrengen[1] en zal recht hebben op gewaarborgd loon als hij aan alle voorwaarden daarvoor voldoet.

Gewaarborgd loon

Het is belangrijk om te weten dat de periode gedekt door het gewaarborgd loon begint te lopen vanaf de eerste ziektedag, zelfs indien deze tijdens de vakantie van uw werknemer valt. Uw werknemer zal bij zijn terugkomst dus enkel recht hebben op het saldo van het gewaarborgd loon[2].

Voorbeeld

Een werknemer neemt vakantie van maandag tot vrijdag. Hij wordt ziek op woensdag voor een periode van twee weken. De periode van gewaarborgd loon begint te lopen vanaf woensdag. Hij zal recht hebben op de betaling van het saldo van gewaarborgd loon vanaf de volgende maandag (datum waarop hij in theorie uit vakantie terugkwam).

Europa niet akkoord

Dit is niet nieuw: de Europese Commissie heeft de Belgische regering aangemaand om de vakantiereglementering aan te passen, zodat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen op een ander tijdstip zou kunnen opnemen.

Er werd nog steeds geen definitieve oplossing uitgewerkt. Voorlopig blijven dus de hierboven besproken principes van toepassing.

 


[1] Opgelet, deze verplichting is niet opgenomen in de wet en moet dus in het arbeidsreglement neergeschreven worden om afdwingbaar te zijn.

[2] Opgelet! Indien de werknemer pas de dag dat hij terug had moeten beginnen werken naar de dokter gaat en dus een medisch attest heeft dat stelt dat hij pas vanaf die datum ziek is, dan zal de arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantieperiode niet in aanmerking genomen worden en heeft de werknemer recht op een volledig gewaarborgd loon.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/27/2020