To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een student aanwerven in de sector van de zelfstandige kleinhandel

22/06/2020

De sector van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) is één van de sectoren die het meest een beroep doet op studenten. Deze flexibele en goedkope arbeidskrachten zijn voor tal van werkgevers een interessante oplossing, onder meer om het vast personeel te vervangen tijdens de vakantieperiodes. We wijzen op enkele bijzonderheden voor de tewerkstelling van studenten in die sector.

Op welk loon hebben ze recht?

In de kleinhandel gelden sinds begin 2018 degressieve percentages voor studenten die toegepast worden op de gewone barema’s. De studenten worden ingeschaald in de barema’s volgens hun functie, maar steeds aan 0 jaar ervaring. Zij stijgen in het barema op basis van hun leeftijd (het percentage dat toegepast wordt op het barema stijgt), niet op basis van hun ervaring. Ook na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar zal de opgebouwde ervaring (zelfs bij dezelfde werkgever) niet in aanmerking genomen worden voor de inschaling in het barema. Dit barema moet gerespecteerd worden bij contracten van minder dan een maand.

Duurt het contract langer dan een maand, dan moet men ook het sectoraal gemiddeld minimum maandinkomen voor studenten waarborgen, tenzij ze zijn tewerkgesteld in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd.

Opgelet! In sommige gevallen zal het toepassen van de degressieve percentages voor studenten op het gewone barema een hoger resultaat geven dan het gewaarborgd minimum maandinkomen voor studenten, in andere niet. In het laatste geval moet er bijgepast worden.

Studenten hebben geen recht op de ecocheques die op het niveau van de sector worden toegekend maar wel op de eventuele eindejaarspremie en op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten van hun woonplaats naar de plaats van tewerkstelling. De betaling van premies (zoals bvb. de eindejaarspremie) mag in rekening gebracht worden voor het bereiken van het gemiddeld minimum maandinkomen.

Welke arbeidsvoorwaarden moeten worden nageleefd?

Zondagarbeid

Werken op een zondag of een feestdag is in principe verboden. In de sector zijn echter uitzonderingen van toepassing[1]. Die gelden ook voor studenten. Minderjarige studenten tussen 16 en 18 jaar mogen 1 zondag op twee worden tewerkgesteld[2]. Het Sociaal Strafwetboek voorziet in sancties als die regels niet worden nageleefd.

Laatavondarbeid en nachtarbeid

Net als andere werknemers mogen studenten niet werken tussen 20 uur en 6 uur, aangezien nachtarbeid verboden is. Er gelden echter bepaalde uitzonderingen[3], onder meer voor het verkooppersoneel van benzinestations of voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. Ook hier gelden specifieke regels voor minderjarige studenten. Kijk ook uit bij laatavondopeningen. In bepaalde ondernemingen uit de sector is voor arbeidsprestaties tussen 19u en 20u bovendien een premie van 25% verschuldigd.

Overuren

Als een werknemer overuren doet, moet de werkgever hem overloon betalen. Behalve bij overmacht mogen minderjarige studenten echter geen overuren presteren.

Wil uw kind als student werken in uw winkel?

Uw kind als jobstudent in dienst nemen heeft bepaalde gevolgen op fiscaal vlak. Als u wilt dat u kind ten laste van u blijft, is het belangrijk dat u zelf niet de werkgever bent, maar wel uw vennootschap. De vennootschap kan de betaalde lonen aftrekken en uw kind blijft onder bepaalde voorwaarden bij u ten laste. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons artikel over de fiscale gevolgen van studententewerkstelling.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de bepalingen die van toepassing zijn op uw sector, raadpleeg dan de rubriek Sectoraal > Paritaire Comités. Hebt nu nog vragen over de tewerkstelling van studenten in het algemeen, lees dan zeker onze fiches over de studenten in de rubriek Sociaal > Dossiers > Contracten-Clausules.

 


[1] Koninklijk besluit van 3 december 1987, artikel 16 van de wet van 16 maart 1971. Raadpleeg ook ons dossier over de arbeidsduur onder Sociaal/Dossiers.

[2] Koninklijk besluit van 30 maart 2018, Belgisch Staatsblad van 16 april 2018.

[3] Artikel 36 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-06-2020