To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Arbeidsduur voor studenten jonger dan 18 jaar: een paar aandachtspunten

06/07/2020

Voor jeugdige werknemers is de arbeidsduur strikt geregeld. De jeugdige werknemers zijn werknemers van 15 jaar of ouder die niet langer aan de voltijdse leerplicht onderworpen zijn en die jonger zijn dan 18 jaar (minderjarig).

Specifieke regels zijn van toepassing voor de grenzen van hun arbeidsduur, alsook voor de rusttijden en -pauzes, de overuren en de nachtarbeid.

Naleving van de grenzen van de arbeidsduur

Hoewel de naleving van de arbeidsduur in principe per werkgever wordt bekeken, worden voor de jeugdige werknemers de arbeidsperiodes bij twee of meerdere werkgevers samengeteld om na te gaan of de arbeidsduurgrenzen gerespecteerd worden.

Bovendien worden de onderwijsuren van de jeugdige werknemers die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn (onderwijs met beperkt leerplan of voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming), ook meegeteld als arbeidsuren.

Naleving de rusttijden en pauzes

Jeugdige werknemers mogen niet meer dan vier en een half uur zonder onderbreking werken. Wanneer de arbeidsduur vier en een half uur overschrijdt, hebben zij recht op een rustpauze van minstens een half uur. Wanneer de arbeidsduur zes uur overschrijdt, moet de rust één uur bedragen, waarvan een half uur in één keer genomen moet worden.

Deze jongeren moeten bovendien tussen twee opeenvolgende prestaties gedurende ten minste 12 ononderbroken uren een rustpauze genieten.

Voor de jeugdige werknemers heeft de wetgever bovendien een bijkomende rustdag ingevoerd. Naast de verplichte zondagsrust hebben deze jongeren recht op een bijkomende rustdag per week die onmiddellijk volgt op de zondag of eraan voorafgaat. Zij hebben met andere woorden recht op rust op zaterdag en zondag of op zondag en maandag.

Geen overuren

Jeugdige werknemers mogen in principe niet meer uren presteren dan 8 uur per dag en 38 uur gemiddeld per week.

Afwijkingen

De jeugdige werknemers mogen eventueel wel overuren presteren, maar enkel in de volgende gevallen:

  • om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
  • voor dringende arbeid aan machines en materieel, indien de uitvoering ervan buiten de arbeidstijd noodzakelijk is om te vermijden dat de normale werking van de onderneming ernstig wordt verstoord;
  • voor arbeid wegens onverwachte noodzakelijkheid, mits voorafgaande toelating van de vakbondsafvaardiging.

Overwerk is in deze gevallen bovendien enkel toegelaten indien de werkgever de Dienst Toezicht op de sociale wetten binnen de 3 dagen verwittigt en hij de jongere inhaalrust toekent.

De duur van de inhaalrust moet gelijk zijn aan het aantal overuren dat gepresteerd werd en ze moet in één keer genomen worden voor het einde van de volgende week, tenzij het Toezicht op de sociale wetten een afwijking heeft toegestaan.

Geen nachtarbeid

Ook voor jeugdige werknemers is nachtarbeid in principe verboden. Het gaat hier dus om arbeid tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.

In uitzondering hierop gelden voor jeugdige werknemers van 16 jaar en ouder de volgende limieten: van 22 uur tot 6 uur of van 23 uur tot 7 uur.

Deze grenzen gelden echter enkel indien ze tewerkgesteld zijn:

  • aan werkzaamheden die wegens hun aard niet mogen worden onderbroken;
  • in ploegen.

Daarnaast mogen jeugdige werknemers van 16 jaar of ouder tot 23 uur werken in de volgende gevallen:

  • om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
  • voor dringende arbeid aan machines en materieel;
  • voor arbeid wegens onverwachte noodzakelijkheid.

In deze 3 laatste gevallen moet de werkgever de inspecteur-districthoofd van de Dienst Toezicht op de sociale wetten binnen de 3 dagen verwittigen.

Wat zijn de sancties?

De werkgever die deze bepalingen niet naleeft, kan gesanctioneerd worden. Voor meer info over deze sancties verwijzen we u naar ons dossier over het Sociaal Strafrecht > Federaal. Daar klikt u in de fiche over de inbreuken op het trefwoord “Arbeidsduur”.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-07-2020