To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Pas afgestudeerd? Denk aan de jeugdvakantie!

04/19/2018

Het aantal vakantiedagen in 2018 wordt bepaald op basis van de effectieve en gelijkgestelde prestaties in 2017. Voor jongeren die vorig jaar nog studeerden, heeft dit tot gevolg dat zij slechts een beperkt aantal vakantiedagen opgebouwd hebben voor 2018. Dankzij de jeugdvakantie zullen deze jongeren tijdens hun eerste werkjaar toch voldoende vakantie kunnen nemen.

Waarom de jeugdvakantie?

De jeugdvakantie geeft de jongere de mogelijkheid om zijn wettelijk opgebouwde vakantiedagen aan te vullen met bijkomende vakantiedagen. Hierdoor kan hij net als de andere werknemers 4 weken vakantie opnemen en dit zonder extra last voor de werkgever. Er wordt immers een uitkering betaald door de RVA. 

De jongere moet evenwel eerst zijn gewone wettelijke vakantiedagen opnemen vooraleer hij jeugdvakantie aanvraagt: de jeugdvakantie is immers een aanvulling op het recht op 'gewone' vakantie wanneer dit recht onvolledig is.

Opmerking: de jongere is niet verplicht zijn jeugdvakantie op te nemen!

En de aanvullende (Europese) vakantie?

Werknemers die geen volledig recht hebben op wettelijke vakantie, bijvoorbeeld jongeren die vorig jaar hun studies beëindigd hebben, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook aanvullende (Europese) vakantie opnemen[1].  Deze jongeren hebben in principe dus de keuze tussen de jeugdvakantie en de Europese vakantie, maar het opnemen van jeugdvakantie zal financieel voordeliger zijn.

Wat zijn de voorwaarden om van jeugdvakantie te kunnen genieten?

Om recht op jeugdvakantie te hebben, moet de jongere:

  • op 31 december van het vakantiedienstjaar (dit is het jaar dat aan het vakantiejaar voorafgaat) jonger dan 25 jaar zijn;
  • in de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies, leertijd of vorming beëindigd hebben;
  • na de beëindiging van de studies, leertijd of vorming, in de loop van het vakantiedienstjaar minstens één maand als loontrekkende gewerkt hebben. Deze tewerkstelling moet in uitvoering van één of meerdere arbeidsovereenkomsten minstens 13 effectieve of gelijkgestelde arbeidsdagen omvatten.

Wat is het bedrag van de jeugdvakantie-uitkering?

De jeugdvakantie wordt niet door vakantiegeld gedekt. U moet als werkgever dus alleen het vakantiegeld voor de gewone vakantiedagen betalen.

Voor de jeugdvakantiedagen geniet de jongere een uitkering van de RVA.  Deze uitkering bedraagt 65% van het gemiddeld dagloon van de jongere tijdens de eerste dag waarin hij jeugdvakantie neemt.  Dit loon is evenwel geplafonneerd. Raadpleeg de minimum- en maximumbedragen van de jeugdvakantie-uitkering door hier te klikken.

Welke procedure moet worden gevolgd?

Op het einde van de maand waarin de jongere voor het eerst jeugdvakantiedagen opneemt, moet u een elektronische aangifte scenario 9 (aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie) verrichten. U dient hiervan een print aan de werknemer te bezorgen.

Uw werknemer moet zelf een papieren formulier C 103 Jeugdvakantie - Werknemer invullen en het als uitkeringsaanvraag aan zijn uitbetalingsinstelling overhandigen[2].

Daarenboven moet u op het einde van elke maand waarin uw werknemer jeugdvakantie neemt, een elektronische aangifte scenario 10 (maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie) verrichten. Deze aangifte moet verplicht elektronisch gebeuren en laat toe het juiste bedrag van de aan de werknemer verschuldigde uitkeringen te berekenen. Ook van deze aangifte dient u een print aan de werknemer te bezorgen.

 


[1] Wenst u meer informatie over de Europese vakantie, raadpleeg dan onze fiche "De Europese of aanvullende vakantie". U vindt deze in de rubriek Sociaal > Dossiers > Jaarlijkse vakantie.

[2] De werknemer moet dit formulier ten laatste in de maand februari van het jaar nadien indienen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/19/2018