To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een student goedkoop aanwerven? Doe de Dimona op tijd!

29/06/2020

Wenst u deze zomer een student aan te werven? Dan is het tijd om na te gaan of u ertoe gehouden bent om voor deze student de gewone socialezekerheidsbijdragen te betalen of dat u daarentegen van de verminderde (solidariteits-)bijdragen kan genieten.

Voor de verminderde bijdragen geldt een uniform percentage van 8,13%, waarvan 5,42%[1] ten laste is van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Ga na of u de 4 voorwaarden vervuld om van de verminderde bijdragen te genieten

Om van de verminderde bijdragen voor uw student te kunnen genieten, mag een contingent van 475 uren per kalenderjaar en per student in principe niet overschreden worden. Dit contingent werd echter geneutraliseerd voor het 2de kwartaal van 2020[2].

Ten gevolge van de coronacrisis werd er beslist om de uren die studenten van 1 april tot 30 juni 2020 werken niet in rekening te brengen voor die 475 uur. Dat betekent dat studenten in 2020 meer dan 475 uur zullen kunnen werken met verminderde RSZ-bijdragen.

En wat met de fiscus?

In het algemeen is er ook geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 475 uur studentenarbeid per kalenderjaar die niet aan de gewone RSZ- bijdragen onderworpen zijn.

De regels over de bedrijfsvoorheffing werden nu ook zo aangepast dat de in het tweede kwartaal van 2020 gepresteerde uren studentenarbeid (die vrij zijn van gewone RSZ- bijdragen), niet meetellen om te bepalen of deze 475 uur bereikt zijn. Op de bezoldigingen voor deze niet in rekening gebrachte uren studentenarbeid is dan ook geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

3 andere voorwaarden

Vergeet echter niet dat drie andere voorwaarden bovendien ook vervuld moeten worden:

  • een geschreven studentenovereenkomst (van een periode van maximum 12 ononderbroken maanden) moet gesloten worden;
  • de prestaties van de student moeten plaatsvinden gedurende de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling;
  • ten slotte, moet bij het sluiten van een studentenovereenkomst een Dimona-aangifte gebeuren uiterlijk op de dag van het begin van de prestaties[3]. Gebeurt de aangifte laattijdig, dan worden alle geplande uren geacht te zijn gepresteerd buiten het contigent, waardoor de normale bijdragen verschuldigd zullen zijn[4]. Met andere woorden: een tijdige Dimona-aangifte biedt de mogelijkheid om de werkuren van de student te reserveren.

Enkele voorbeelden

De RSZ verduidelijkt in haar Administratieve Instructies dat studenten voor wie de 475 uren reeds gereserveerd waren voor 2020, toch nog onder solidariteitsbijdragen kunnen tewerkgesteld worden na het verrichten van een Dimona 'STU'. Voor studenten waarvoor reeds een reservatie gebeurd was voor het 2de kwartaal 2020, zullen deze uren worden geneutraliseerd en het contingent aangepast.

Hierna een paar voorbeelden ter verduidelijking:

  • de werkgever heeft 475 uren gereserveerd voor het 3de en 4de kwartaal van 2020. In principe zijn er geen prestaties meer mogelijk met verminderde bijdragen gedurende de andere kwartalen. Omdat een neutralisatie werd voorzien voor het 2de kwartaal van 2020, zal de student toch tewerkgesteld kunnen worden onder solidariteitsbijdragen gedurende het tweede kwartaal, mits een Dimona ‘STU’, en zelfs indien hij hierdoor meer dan 475 uren presteert in 2020;
  • de werkgever heeft 475 uren gereserveerd voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020. 238 uren werden tijdens het 1ste kwartaal gepresteerd, en nog eens 237 uren tijdens het 2de kwartaal. Omdat de uren van het 2de kwartaal geneutraliseerd worden, tellen deze niet mee. Een saldo van 237 uren kan dus nog worden gepresteerd gedurende het 3de en het 4de kwartaal van 2020.

Ga na hoeveel dagen uw student al gewerkt heeft?

U kan het quotum van de overblijvende dagen voor het kalenderjaar nakijken via de applicatie student@work. Hierdoor moet u niet wachten tot u de Dimona-aangifte voor de student doet om te weten of het maximumaantal toegelaten uren is overschreden[5].

Op uw verzoek kan de student u een attest bezorgen waarop u het saldo kan raadplegen. Dit attest bevat zijn toegangscode tot de applicatie, die de meest recente gegevens over zijn gepresteerde uren als jobstudent bevat (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). De student kan zijn saldo ook gemakkelijk consulteren via de gratis applicatie student@work.

Weet wat er gebeurt bij overschrijding van de 475 uren…

Alleen de uren die het contingent overschrijden, zijn onderworpen aan de normale RSZ- bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Zelfs als de werkgever een student aangeeft in de DmfA voor meer dan 475 uren, blijven de eerste 475 onderworpen aan verminderde RSZ- bijdragen.

Er moet dus geen onderscheid gemaakt worden tussen het overschrijden van het contingent bij dezelfde werkgever of bij meerdere werkgevers.

Wat zijn de gevolgen van een laattijdige Dimona?

Tijdig een Dimona-aangifte indienen is zeer belangrijk! Als de aangifte te laat wordt ingediend, worden alle geplande uren beschouwd als gepresteerd buiten het contingent. Op deze uren zijn dan de gewone bijdragen verschuldigd.

Voorbeeld 

Een werkgever in het paritair comité 201.000 sluit een arbeidsovereenkomst voor studenten af voor de periode van 1 tot en met 31 juli 2020. De Dimona-aangifte moet ten laatste op 1 juli ingediend worden.

Het loon wordt bepaald op 10,00 euro bruto per uur. De student presteert 16 uur per week (op woensdag en zaterdag), of 72 uur tijdens de maand. Zijn totaal brutoloon bedraagt dus 720 euro (72 uur x 10 euro).

Als de werkgever op 1 juli een aanvraag indient voor het 3de kwartaal 2020, zullen alle uren gereserveerd worden. Ze kunnen dan ook gepresteerd worden met de verminderde bijdragen.

De berekening van de RSZ-bijdragen is als volgt:

  • Werkgeversbijdragen = 720 euro * 5,42%= 39,02 euro
  • Werknemersbijdragen = 720 euro * 2,71%= 19,51 euro

Als de werkgever de aangifte echter pas op 2 juli indient, is de aangifte laattijdig. In dat geval zullen alle uren beschouwd worden als gepresteerd buiten het contingent en zullen dan ook onderworpen worden aan de normale bijdragen.

De berekening van de RSZ-bijdragen is dan als volgt:

  • Werkgeversbijdragen = 720 euro * 27,18% = 195,70 euro
  • Werknemersbijdragen = 720 euro * 13,07% = 94,10 euro 

Meer info?

U vindt een uitgebreide informatie over de nieuwe spelregels voor verminderde sociale bijdragen in onze fiche over de tewerkstelling van studenten. 

 


[1] Daarbovenop komt nog de werkgeversbijdrage van 0,01% voor het Asbestfonds.

[2] Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren van27 april 2020, BS 28 april (tweede editie).

[3] Het betreft een Dimona type ‘STU’ die per kwartaal moet gebeuren. Er zijn dus zoveel Dimona-aangiftes als er kwartalen zijn die gedekt zijn door de studentenovereenkomst.

[4] Er is geen rechtzetting mogelijk voor een laattijdige Dimona-aangifte.

[5] U ontvangt een melding van overschrijding van het contingent indien de uren niet meer beschikbaar zijn.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-06-2020